X

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

عصمت موهبتی الهی و ملکه‌ای علمی و نفسانی است که پیشینة آن به خلقت آدم ابوالبشر به عنوان حجت الهی برمی‌گردد. این ملکه، انسان را از بدی در فکر و عمل حفاظت می‌کند. هر یک از مفسران دربارة مفاهیم و موضوعات همسو با عصمت که غالباً ذیل داستان‌های قرآنی انبیاء آمده، به میزان توان علمی، عقلی خود و متأثر از منابع روایی سخن گفته‌‌اند. امکان و گسترة تأثیر شیطان بر معصوم، خوف، اجتهاد، پندار و ضلالت، موضوعات گزینش شده در این مقاله است که در آن‌ها نه تنها بین آراء مفسران اختلاف وجود دارد بلکه گاه دیدگاه یک مفسر در موضوعات مذکور دچار تعارض و نوسان است و نشان می‌دهد مبانی و دیدگاه مفسر در موضوعی مثل عصمت و مسائل مربوطه، معین و مشخص نیست. ضرورت پژوهش فراگیر آیات داستانی و توجه ثانویه به روایات مربوطه راه حل این تناقضات است. خروجی این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای فراهم آمده است، الگوپذیری انبیاء و حجج الهی را ممکن و از ورود پندارهای نادرست جلوگیری می نماید.

­---------------------------------------------------------------------

* محمد میرزائی: استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی/mirzaee@razavi.ac.ir

* میرزائی، محمد. (1401). «عصمت و برخی مفاهیم کلامی همسو با آن در قرآن از نگاه مفسران شیعه»، دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌های نوین در گستره تاریخ، فرهنگ و تمدن شیعه، ش1، صص5- 36.

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین مبانی فقهی حقوقی، فروعات مرتبط با نفقه کودک را به روش توصیفی تحلیلی بررسی کرده است. تحلیل این موضوع نشان می‌دهد که ‌در فقه امامیه نفقه کودک دارای رتبه‌بندی بوده و ابتدا بر عهده پدر و در صورت نبود یا فقر، بر جد، مادر و... است که با رعایت الاقرب فالاقرب می‌باشد، اما در حقوق فرانسه بر عهده والدین یا زوجین مشترکاً است و وقتی زوجین معذور از نفقه باشند، بر عهده حکومت است. برتری فقه امامیه بر حقوق فرانسه در خصوص واگذاری مسئولیت‌ تأمین نفقه به وابستگان و حفظ کانون خانواده مورد توجه می‌باشد

­---------------------------------------------------------------------

* فاطمه زند اقطاعی: دکتـری قـرآن و علـوم گـرایش حقـوق، طلبـه سطـح 4 مدرســه علمیـه امـام حسیـن علیه السلام یـزد/ zand1382f@gmail.com

** سلیمه باه: کارشناسی ارشد فقه معارف گرایش قرآنی، طلبه جامعة المصطفی العالمیة مشهد و مؤسسه علمی – تحقیقی مکتب نرجس علیهاالسلام مشهد (نویسند‌ه مسئول)/ Salim24mlb.92@gmail.com

* زند اقطاعی، فاطمه و باه، سلیمه. (1401). «بررسی تطبیقی نفقة کودک در فقه امامیه و حقوق فرانسه»، دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌های نوین در گستره تاریخ، فرهنگ و تمدن شیعه، ش1، صص37- 64.

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

پس از حمله مغول، در زمان تیموریان با ثبات حاکمیت مراکز علمی از درون اجتماع مسلمانان و همچنین شیعیان نمایان شدند. مقالۀ حاضر در پی تبیین نقش علمای شیعۀ خراسان در گسترش علوم اسلامی در عصر تیموری است. یافته‌های این مقاله، که با بهره‌مندی از روش توصیفی-تحلیلی، انجام شده است، نشان می‌دهد عواملی نظیر همت و سخت‌کوشی عالمان شیعه، علم‌دوستی شماری از حاکمان تیموری، مهاجرت علما، تسامح دینی دولتمردان، گسترش قلمرو جغرافیای شیعی و پیوند تصوف و تشیع، در رونق علمی مراکز علمی شیعیان خراسان سهم بسزایی داشتند. شیعیان خراسان در شهرهای مشهد، نیشابور، هرات و سبزوار، مدارس دینی در اختیار داشتند. آن‌ها علاوه بر پرورش عالمان تأثیرگذار، در رشد و توسعۀ شاخه‌های متنوع از جمله فقه و اصول، فلسفه و کلام، اخلاق و عرفان، تاریخ و سیره و علم هیأت و نجوم، گام‌های مؤثری برداشتند که رهاورد این تکاپوی علمی را می‌توان در تألیف و نگارش آثار تحول‌آفرین و اثربخش خلاصه کرد.

­---------------------------------------------------------------------

*حسن احمدیان دلاویز: استادیار گروه تاریخ اهل بیت علیهم السلام جامعه المصطفی قم/ delaviz59@yahoo.com

* احمدیان دلاویز، حسن. (1401). «نقش علمای شیعه خراسان در گسترش علوم اسلامی در عصر تیموری»، دو فصلنامه تخصصی پژوهش‌های نوین در گستره تاریخ، فرهنگ و تمدن شیعه، ش1، صص65- 86.

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

یکی از راه‌های تسهیل و تسریع رشد، استفاده از شیوه تربیتی الگوسازی است. امروزه ضرورت اقتضا می‌کند این روش پرورشی در طراحی برنامه درسی اسلامی مدنظر قرار گیرد تا در شریان‌های حیاتی آموزش و پرورش جاری شود. نهج‌البلاغه با بیان سبک زندگی پیامبران و به سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افضلیت الگوهای نورانی را نشان داده است. از آنجا که آدمی به طور طبیعی به تقلید روی می‌آورد و فطرت نیز از این مسأله پشتیبانی می‌کند مراکز آموزشی می‌توانند با معیارهای نهج‌البلاغه اسوة حسنه را به طور غیرمستقیم در برنامه درسی بگنجانند تا نمونة رفتارهای مطلوب را در معرض دید متربیان قرار دهند. این حرکت خطر الگوهای باطل را که از دیر باز در صدد اسوه‌سازی بوده و به طور مستمر رفتارشان را در معرض نمایش و دید متربیان قرار می‌دهند، می‌تواند کمتر کند.

­---------------------------------------------------------------------

* مریم پورحسینی: استاد و پژوهشگر مؤسسة علمی- تحقیقی مکتب نرجس علیهاالسلام/ poorhoseynimaryam@gmail.com

* پورحسینی، مریم. (1401). «چرایی و چگونگی الگوسازی در برنامۀ درسی اسلامی با رویکرد نهج‌البلاغه»، دو‌فصلنامه تخصصی پژوهش‌های نوین در گستره تاریخ، فرهنگ و تمدن شیعه، ش1، صص87-106.

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

یکی از ارکان مناسک حج و عمره، طواف خانه کعبه و از موضوعات مطرح در طواف، طهارت است. طهارت، از شروط اختلافی فقهای مذاهب اسلامی بوده که در نظر مشهور، واجب و شرط صحت طواف و در دیدگاهی، مستحب و شرط کمال طواف است. با توجه به اهمیت این مسأله و از آنجا که به این موضوع به صورت تطبیقی پرداخته نشده است، نویسنده بر این هدف است که موضوع طهارت و احکام مربوط به آن را به شیوه اسنادی از منظر فقهای امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت بررسی کند. از جمله مسائل بررسی شده در مقاله، تکلیف بانوان حائض، نفساء، مستحاضه و کسی که به دلیلی، توان حفظ طهارت خویش را نداشته و باید به وظیفه مسلوس یا مبطون عمل نموده یا نایب بگیرد، می‌باشد.

­---------------------------------------------------------------------

*محمدرضا کاظمی گلوردی: استادیار فقه و اصول دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد/ Mr_kazemigolvardi@yahoo.com

**سمیه صادقی: استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا†(نویسنـده مسئـول)/ sadeghisomayeh1397@gmail.com

* کاظمی گلوردی، محمدرضا و صادقی، سمیه. (1401). «شرطیت طهارت در طواف از منظر امامیه و مقایسه آن با فقه مذاهب اربعه»، دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌های نوین در گستره تاریخ، فرهنگ و تمدن شیعه، ش1، صص107- 138

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

يكي از راهکارهای برون‌رفت از بحران، توانمندسازی افراد برای بهبود‌ بخشیدن به اوضاع در هنگام وقوع اتفاقات پرمخاطره است. طلاب حوزه‌های علمیه نیز مانند سایر اقشار جامعه می‌توانند با مشارکت در دو حیطة علمی و عملی در بحران‌ها به دولت و سایر نهادها یاری برسانند. نقش طلاب در مسیر توانمندسازی اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه بسیار حائز اهمیت است. بر اين اساس ایجاد زمینة مناسب از سوی حوزه‌های علمیه جهت برنامه‌ریزی و سازماندهی هر چه بهتر فعالیت‌ها و برنامه‌ها به منظور رشد و تعالی طلاب در ابعاد مختلف، ضرورت دارد. مقاله حاضر با هدف «شناخت نقش حوزه‌های علمیه در توانمندسازی طلاب در مدیریت بحران» با روش توصیفی‌ ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای گردآوری شده است.

­---------------------------------------------------------------------

* حمیده مخلصی: دکترای مدرسی معارف گرایش اخلاق، استاد حوزه علمیه فاطمیه دامغان/ Ha.mokhlesi20@yahoo.com

** الهام فؤادیان: طلبه سطح سه حوزه علمیه فاطمیه دامغان/ elhamfoadiyan13@gmail.com

* مخلصی، حمیده و فؤادیان، الهام. (1401). «حوزه‌هاي علميه شیعه و توانمندسازي طلاب در مديريت بحران»، دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌های نوین در گستره تاریخ، فرهنگ و تمدن شیعه، ش1، صص139- 162.

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

­چکیده

عزاداری حسینی، عنوان یکی از آیین‌ها و مراسمات تعزیه‌ای است که هر ساله با آغاز ماه محرم هجری قمری با هدف بزرگداشت و اکرام واقعه عاشورای سال 61 ه.ق در میان مسلمانان و به ویژه شیعیان و در بسیاری از کشورهای جهان برگزار می‌گردد. این مراسم غالباً با اعمال و مناسک مختلفی چون نوحه‌سرایی، مرثیه‌خوانی، ذکر مصیبت‌ها و اندوه‌ها، دلاوری‌ها و رشادت‌های امام حسین علیه السلام­ و یارانش همراه است.

همان‌طور که می‌دانیم در طول تاریخ، جنگ‌ها و نزاع‌های بسیاری در اقوام و ملل مختلف با اهداف گوناگون روی داده که به جرأت می‌توان گفت اغلب آن‌ها سبب تخریب و فساد و تعدی به حقوق انسان‌ها بوده‌ است. در حالی‌که قریب به یقین اکثر آن‌ها، هدف جنگ را دفاع از ارزش‌ها و نیز امری مقدس جلوه داده و علاوه بر آن مدعی ایجاد اصلاح و صلح نیز بوده‌اند!

دین اسلام نیز از سویی جنگ و جهاد را (با توجه به شرایط خاص آن) امری مقدس دانسته و به طور خاص واقعة عاشورا را به عنوان یک قیام ارزشمند معرفی و عزاداران حسینی را تحسین می‌کند و از سویی دیگر، خود را دین رحمت و پیام‌آور صلح و صفا معرفی کرده و بدان دستور می‌دهد. به این مناسبت در مقال حاضر مسائلی پیرامون ارتباط، تحقق و جمع‌پذیری جنگ و صلح در آن واحد مورد بررسي قرار گرفته در حالی‌که این دو مقوله در اذهان بشر، معمولاً در تضاد و تقابل با هم انگاشته مي‌شوند. به دنبال آن سهم و نقش عزاداری حسینی در گسترش و تبلیغ ارزش‌هایی مانند صلح جهانی مورد واكاوي قرار مي‌گيرد.

برای روشن شدن مسأله فوق، ابتدا مقدماتی در تعریف صلح بیان خواهیم کرد و سپس به بررسی اهداف واقعه عاشورا و عزاداری و ارتباط آن با گسترش صلح جهانی مي‌پردازيم.

­---------------------------------------------------------------------

* اعظم رحمت آبادی: مدرس و عضو هیئت علمی مؤسسه علمی- تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام­ مشهد.

** زینب سادات مشیریان فراحی: ­طلبه سطح دو مؤسسه علمی - تحقیقی مکتب نرجس ­علیها السلام مشهد (نویسند‌ه مسئول).

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

یکی از مسائل مهم و مبنایی در قانون‌گذاری برای کودک و نوجوان مسأله رشد است. در این پژوهش با روش تحلیل و بررسی منابع فقهی به ملاک‌ها و معیارهای مسأله رشد در فقه امامیه پرداخته شده‌ و مصادیق آن را در حقوق پاکستان مورد بررسی قرار گرفته ‌است.

­«رشد» به معنی هدایت و اصلاح است و در اصطلاح ملکة نفسانی است که فرد توانایی درک و قدرت فکری در امور مالی و... را دارد.

اتفاق فقها بر شرط رشد در اصلاح و تدبیر مال است. اما در بازخوانی این مسأله طبق ادله مطرح شده در پژوهش، منحصر در امور مالی نیست بلکه به امور کیفری نیز سرایت دارد. چگونگی احراز رشد نیز با آزمودن شخص یا شهادت شاهدان اثبات می‌شود.

در حقوق اساسی پاکستان از آنجا که بر تطابق قوانین بر فقه اسلامی تأکید دارد، مسألة رشد نیز در قانون­گذاری برای کودکان مد نظر قرارگرفته است و در قانون حقوق و تأدیب اطفال این امر در امور مالی و کیفری لحاظ شده‌است. ولی در اموری مانند ازدواج و کار کودک اشاره نشده و قوانین فقط برای این دو موضوع میزان سن را تعیین کرده‌است.

حقوق پاکستان درباره کودک با این که تأکید بر مبانی اسلامی دارد، ولی از لحاظ اجرایی بر مبنای کنوانسیون حقوق کودک عمل می‌کند. از این رو بر حقوقدان‌های مسلمان لازم است بار دیگر به مبانی و ملاک‌های شریعت در قانون‌گذاری توجه لازم را بنمایند.

­---------------------------------------------------------------------

* فاطمه زند اقطاعی­: دانش آموخته سطح سه مؤسسه علمی – تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام مشهد و مدرس جامعة المصطفی العالمیه.

** ناظره موسوی: طلبه دوره کارشناسی جامعة المصطفی العالمیه مشهد و مؤسسه علمی – تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام مشهد (نویسند‌ه مسئول).

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

این نوشتار با بررسی نقش دعا در امیدبخشی و بهره‌گیری از دعای افتتاح، درصدد تغییر نگرش به دعا و بهره‌مندی از آموزه‌های دینی ادعیۀ مأثوره است. تحقق دعا هنگامی است که تمام قوای فکری و روحی انسان بر وجود بی‌نهایت خداوند متمرکز شود و از ماسو‌ی‌الله منقطع گردد. امیدواری از آثار دعاست که در اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد و عامل پویایی و نشاط است. با تأمل در مضامین دعای افتتاح که منسوب به حضرت‌ ولی‌عصر عج است، می‌توان عوامل امیدبخشی را شناخت خداوند متعال، صلوات بر پیامبر و ائمۀ اطهار­ علیه­السلام­ ­و انتظار فرج نام برد. دعای افتتاح افق‌های بزرگی را به ما نشان داده، به نیازهای طبیعی جهت بخشیده و با ترسیم دولت کریمه، زمینه را برای تقویت و تحکیم امید فراهم نموده‌است.

­---------------------------------------------------------------------

* اعظم رحمت‌آبادی: ­مدرس و عضو هیئت علمی مؤسسه علمی- تحقیقی مکتب نرجس ­علیها السلام ­­مشهد.

** نغمه نادری: ­طلبه سطح دو مؤسسه علمی - تحقیقی مکتب نرجس ­علیها اللسلام­ ­مشهد(نویسند‌ه مسئول).

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

آزادی بیان، از آزادی‌های سیاسی ـ مدنی انسان به شمار می‌رود که از بدو خلقت انسان با وی بوده و قرآن، میثاق‌های بین‌المللی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، آن را به رسمیت می‌شناسد. در اسلام و حتی در جوامع غیر اسلامی آزادی بیان به طور مطلق نیست؛ بلکه همراه با قوانین و قواعدی است که موجب محدودشدن این آزادی می‌شود.

از محدوده‌های آزادی بیان در اسلام، ارتداد و حکم آن است که از فروعات مسلم فقه اسلامی است. نیاز جامعۀ اسلامی به تبیین مفهوم آزادی بیان در عصر تکنولوژی و از طرفی وجود شبهات آزادی بیان و اعدام مرتد و برداشت‌های اشتباه اقشار مختلف به خصوص جوانان از این واژه موجب شده تا سمینار حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی محدودۀ آزادی بیان از دیدگاه قرآن و پیوند آن با ارتداد بپردازد.

­نتایج نشان از آن دارد چنان‌‌چه فردی عقاید کفرآمیز خود را علیه حکومت اسلامی تبلیغ کند به حکم شارع مقدس مرتد است و مجازاتی مثل تعزیر، حبس یا قتل داده می‌شود. حکم ارتداد ناقض آزادی بیان نیست؛ بلکه با آزادی پیوندی اساسی دارد.

­---------------------------------------------------------------------

* حلیمه حیدری: ­دکترای علوم قرآن و حدیث، مدرس جامعة المصطفی العالمیة و مؤسسه علمی – تحقیقی مکتب نرجس علیهاالسلام­ مشهد.

**سیده ام فروه نقوی: ­دانشجوی ارشد قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد (نویسند‌ه مسئول).

صفحه 1 از 7ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  بعدی   انتها   
دی ان ان