X

مطالب موجود برای 'قرآن'

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

عصمت موهبتی الهی و ملکه‌ای علمی و نفسانی است که پیشینة آن به خلقت آدم ابوالبشر به عنوان حجت الهی برمی‌گردد. این ملکه، انسان را از بدی در فکر و عمل حفاظت می‌کند. هر یک از مفسران دربارة مفاهیم و موضوعات همسو با عصمت که غالباً ذیل داستان‌های قرآنی انبیاء آمده، به میزان توان علمی، عقلی خود و متأثر از منابع روایی سخن گفته‌‌اند. امکان و گسترة تأثیر شیطان بر معصوم، خوف، اجتهاد، پندار و ضلالت، موضوعات گزینش شده در این مقاله است که در آن‌ها نه تنها بین آراء مفسران اختلاف وجود دارد بلکه گاه دیدگاه یک مفسر در موضوعات مذکور دچار تعارض و نوسان است و نشان می‌دهد مبانی و دیدگاه مفسر در موضوعی مثل عصمت و مسائل مربوطه، معین و مشخص نیست. ضرورت پژوهش فراگیر آیات داستانی و توجه ثانویه به روایات مربوطه راه حل این تناقضات است. خروجی این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای فراهم آمده است، الگوپذیری انبیاء و حجج الهی را ممکن و از ورود پندارهای نادرست جلوگیری می نماید.

­---------------------------------------------------------------------

* محمد میرزائی: استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی/mirzaee@razavi.ac.ir

* میرزائی، محمد. (1401). «عصمت و برخی مفاهیم کلامی همسو با آن در قرآن از نگاه مفسران شیعه»، دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌های نوین در گستره تاریخ، فرهنگ و تمدن شیعه، ش1، صص5- 36.

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

یکی از راه‌های تسهیل و تسریع رشد، استفاده از شیوه تربیتی الگوسازی است. امروزه ضرورت اقتضا می‌کند این روش پرورشی در طراحی برنامه درسی اسلامی مدنظر قرار گیرد تا در شریان‌های حیاتی آموزش و پرورش جاری شود. نهج‌البلاغه با بیان سبک زندگی پیامبران و به سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افضلیت الگوهای نورانی را نشان داده است. از آنجا که آدمی به طور طبیعی به تقلید روی می‌آورد و فطرت نیز از این مسأله پشتیبانی می‌کند مراکز آموزشی می‌توانند با معیارهای نهج‌البلاغه اسوة حسنه را به طور غیرمستقیم در برنامه درسی بگنجانند تا نمونة رفتارهای مطلوب را در معرض دید متربیان قرار دهند. این حرکت خطر الگوهای باطل را که از دیر باز در صدد اسوه‌سازی بوده و به طور مستمر رفتارشان را در معرض نمایش و دید متربیان قرار می‌دهند، می‌تواند کمتر کند.

­---------------------------------------------------------------------

* مریم پورحسینی: استاد و پژوهشگر مؤسسة علمی- تحقیقی مکتب نرجس علیهاالسلام/ poorhoseynimaryam@gmail.com

* پورحسینی، مریم. (1401). «چرایی و چگونگی الگوسازی در برنامۀ درسی اسلامی با رویکرد نهج‌البلاغه»، دو‌فصلنامه تخصصی پژوهش‌های نوین در گستره تاریخ، فرهنگ و تمدن شیعه، ش1، صص87-106.

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

آزادی بیان، از آزادی‌های سیاسی ـ مدنی انسان به شمار می‌رود که از بدو خلقت انسان با وی بوده و قرآن، میثاق‌های بین‌المللی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، آن را به رسمیت می‌شناسد. در اسلام و حتی در جوامع غیر اسلامی آزادی بیان به طور مطلق نیست؛ بلکه همراه با قوانین و قواعدی است که موجب محدودشدن این آزادی می‌شود.

از محدوده‌های آزادی بیان در اسلام، ارتداد و حکم آن است که از فروعات مسلم فقه اسلامی است. نیاز جامعۀ اسلامی به تبیین مفهوم آزادی بیان در عصر تکنولوژی و از طرفی وجود شبهات آزادی بیان و اعدام مرتد و برداشت‌های اشتباه اقشار مختلف به خصوص جوانان از این واژه موجب شده تا سمینار حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی محدودۀ آزادی بیان از دیدگاه قرآن و پیوند آن با ارتداد بپردازد.

­نتایج نشان از آن دارد چنان‌‌چه فردی عقاید کفرآمیز خود را علیه حکومت اسلامی تبلیغ کند به حکم شارع مقدس مرتد است و مجازاتی مثل تعزیر، حبس یا قتل داده می‌شود. حکم ارتداد ناقض آزادی بیان نیست؛ بلکه با آزادی پیوندی اساسی دارد.

­---------------------------------------------------------------------

* حلیمه حیدری: ­دکترای علوم قرآن و حدیث، مدرس جامعة المصطفی العالمیة و مؤسسه علمی – تحقیقی مکتب نرجس علیهاالسلام­ مشهد.

**سیده ام فروه نقوی: ­دانشجوی ارشد قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد (نویسند‌ه مسئول).

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

موضوع مقاله پیش‌رو «تأویل از دیدگاه نصر حامد ابوزید و علّامه طباطبایی و بررسی نسبت آن با مبانی هرمنوتیک در تفسیر» است. نصرحامد از متخصصان ادبیات عرب و اندیشمند معاصر مصری است که دربارة اصالت و کارایی و روش فهم قرآن به خصوص تأویل، دیدگاه‌هایی متأثر از فلاسفة غرب به ویژه هرمنوتیک گادامر دارد. وی در آثارش تعاریف متفاوتی از تأویل ارائه کرده که باعث انکارکارایی بخشی از آیات و در نتیجه گمراهی مردم می‌شود. او برخلاف علّامه طباطبایی تأویل را حقیقت ملکوتی و لوح المحفوظی همة قرآن و مختص به معصومان علیهم السلام ندانسته و بعضی از آیات را فاقد تأویل می‌داند. آگاهی از آراء وی و نقد آن‌ها راه را بر انحراف فکری در فهم قرآن می‌بندد.

---------------------------------------------------------------------

* مصطفی فقیه اسفندیاری: استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی و جامعةالمصطفی العالمیه واحد مشهد.

** غلام‌رضا رئیسیان: استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی و جامعةالمصطفی العالمیه واحد مشهد.

*** مائده رضایی: استاد و طلبه خارج فقه و اصول مؤسسه علمی- تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام و دکتری تفسیر تطبیقی جامعةالمصطفی العالمیه واحد مشهد (نویسنده مسئول).

 

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

این مقاله با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای به بررسی مبانی و اصول مبارزه با جنگ نرم از منظر قرآن کریم می‌پردازد و هدف از آن اثبات این حقیقت مهم است که راه پیروزی بر پدیده جنگ نرم، بازگشت به تعالیم ناب قرآنی در همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. چرا که به دلیل اثرگذاری عمیق و پنهان جنگ نرم، اتّخاذ مبانی و اصول خدشه ناپذیر در مبارزه با آن ضروری است.

در این راستا قرآن کریم با توجّه به ماهیت شیطانی و ضدّ انسانی جنگ نرم لزوم برخورداری از مبانی‌ای چون، قائل بودن به هدفمندی آفرینش انسان و هدایت او، رعایت موازین اخلاقی و انسانی، احترام به آزادی و حرّیت انسان‌ها و استکبارستیزی و... را متذکّر شده و اصول مبارزه با دشمن را در تشکیل حکومت الهی برای اجرای احکام الهی و ایجاد قدرت بازدارندگی سیاسی و فرهنگی، مردم مداری، و مقاومت مقتدرانه در برابر دشمن تعریف می نماید.

می‌توان گفت: راهبرد کلان قرآن در مبارزه با جنگ نرم، پیشگیری از تأثیرگذاری هجوم نرم دشمن و حفاظت از هویت دینی و اسلامی جامعه اسلامی می‌باشد.

---------------------------------------------------------------------

* محمد میرزایی: استادیار گروه علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

** فاطمه صلاحی: طلبه سطح سه مؤسسه علمی- تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام مشهد.

 

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

موضوع این مقاله «ویژگی‌های اسلوب بیانی قرآن» است. اسلوب قرآن عبارت است از روش اختصاصی در تألیف کلام و انتخاب الفاظ. اسلوب، شکل و صورت سخن است که به کلام، معنایی خاص می‏بخشد. قرآن کریم گرچه از الفاظ متداول در شیوه عرب استفاده کرده ولی دارای اسلوبی ویژه و خاص است. قرآن از نظر هماهنگی میان حروف و کلمات و پیوستگی و ترکیب آن ها در عبارت‏ ها و نظم و سبک ویژه ‏اش معجزه است. تأثیر بیان قرآن حتّی برای مشرکین مسئله ‏ای غیر قابل انکار بوده و همین امر سبب اقدام به معارضه با قرآن می ‏شده که با ناکامی شدید همراه بوده‌است.

برای کشف ظرافت ‏ها و نکات پنهان آیات باید نسبت به اسلوب خاص آن آگاهی پیدا کرد تا بتوان به حوزه شگفتی‏ های آیات وارد شد و به ترجمة دقیق و تفسیر صحیح آیات دست یافت.

اصول حاکم بر اسلوب قرآن، قابل فهم بودن، الهی بودن، جاودانگی و عربیت آن است. این اسلوب دارای ویژگی‏ هایی است از جمله لحن و آهنگ مخصوص، انتقال از موضوعی به موضوع دیگر به نحوی که مطالب متعدّد و منسجم در هر سوره ملاحظه می ‏شود، در هم آمیختگی مباحث عقلی و احساسی، جمع میان اجمال و بیان جمع، استفاده از الفاظ مأنوس و آشنا و شورافکنی در مخاطبان استفاده نموده با ترغیب‏ ها و تهدیدهایش.

خداوند متعال در قالب کلمات ساده و روان و مثال‏ های فراوان، نکات عمیق و دقیقی را در تفهیم معارف دین برای دست‏یابی خردورزان بیان نموده و راهی برای تفکّر معرّفی نموده‌است.

این تحقیق به لحاظ روش توصیفی و از جهت بررسی مدارک و اسناد، کتابخانه ‏ای و از جنبه موضوع، دینی و وحیانی است.

---------------------------------------------------------------------

*فهیمه اعدادی خراسانی: عضو هیأت علمی مؤسسه علمی- تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام مشهد.

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

نگرش روشمند بر فهم قرآن مجید و نگاهی به عامل‌ها و زمینه‌های شناخت آن، ما را در درک متن قرآنی کمکی شایان می‌کند، قرآن از فراسوی عالم طبیعت آمده و در بردارنده نوامیس لا یتخلّف الهی در تکامل انسان بوده و تلاش و سعیش، هدایت و سعادت انسان است. بنابراین روشمندی یک ضرورت است زیرا وجوه بسیاری در کتاب الهی است که صورت نمادین و سمبلیک دارد. بدین روی پیش‌فرض‌های شخصی نباید در آن دخالت یابد تا در نتیجه، انذار و تبشیر رخ دهد و فلاح و رستگاری بر آید. در واقع فهم یک متن، درک منظور و هدف گویندة کلمات آن متن است، نه تحمیل دانسته‌های خود بر آن. از این رو روش‌ها و ضابطه‌‌های حاکم بر فهم قرآن در چند مقوله رخ می‌نماید:

عقل، ضابطه‌ای بنیادین است و همین، دلیل حجیّت آن در فهم است. آن هم عقل کلّی که نوری قدسی است و از شریعه حکمت الهی به بشر ارزانی شده. از این رو سهم آن، عمده و فرازمند است. این عقل قادر است مصادیق و آهنگ سخن و کلام الهی را درک نموده و فروع و امور جزئیه را تحت امور کلّیه کشف و استخراج نماید و نیز می‌تواند وضعیت و ماهیت محتوای وحیانی را ادراک نماید و عقلانیت محتوا و برنامة کلّی را اقتباس نماید.

عامل و ضابطه دیگر، زبان ایمان است که مؤمنان با ایمانشان، به فهم متن الهی هدایت می‌گردند. زبان ایمان، نمادین و رمز آلود است. از این رو باید آن را بر دل تاباند و نورش را در قلب‌ها روشن نمود.

عامل دیگر فهم قرآن، سیاق است. سیاق قرآن، هدایتی و ربّانی است و برای اهل تقوا موجب فلاح و رستگاری.

پیشرفت‌های علمی، عامل دیگر در فهم قرآن و بر ملا شدن حقایق آن در گستره زمان است. زیرا نمودهایی همچون گسترش کیهانی، مدارهای آسمان، جاذبة عمومی و... حقایق نهفته و موجود در قرآن را بر ملا و ظاهر می‌نماید و فهم آن را میسّر می‌سازد.

عامل دیگر، زمان است؛ زمان عنصری مهم است. بسیاری از حقایق که تا دیروز فهم نگردیده بود، امروز به برکت زمان و تحوّلات آن به درک بشری وارد می‌گردد.

سنّت اوصیایی، عامل دیگر فهم است. زیرا اوصیا، خود منشأ فیض ربّانی‌اند و فیوضات را به حسّ آدمیان منتقل می‌کنند.

سلامت فطرت نیز عاملی سترگ در فهم حقایق است و نیز بهره‌گیری از آیات دیگر، که به کمک آیه‌ای، آیه دیگر را فهم نماییم.

---------------------------------------------------------------------

*علی اکبر نوایی: عضو هیأت علمی نشریه اندیشه حوزه.

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

تحقیق حاضر، با عنوان روش های تفسیری اهل بیت علیهم السلام، در صدد بررسی سه روش اصلی اهل بیت علیهم السلام در تفسیر قرآن، یعنی روش تفسیر قرآن با قرآن، قرآن با سنّت و قرآن با عقل برهانی می باشد.

آن‌چه ضرورت طرح چنین مباحثی را روشن می‌سازد توجّه به دو امر اساسیِ ضرورت تفسیر قرآن از یک سو و تمسّک به حبل الهی اهل بیت علیهم السلام از سوی دیگر می باشد.

روش تفسیر قرآن با قرآن، به معنای تبیین معنای آیات به وسیله آیات دیگر است. روش تفسیر قرآن با سنّت معصومین علیهم السلام، نیز تفسیر قرآن بر اساس بیانات، عملکرد و تأییدات ایشان می باشد. روش تفسیر قرآن با عقل برهانی هم شیوه‌ای است که در آن از اصول و براهین مسلّم عقلی در تبیین آیات استفاده می شود.

اثبات، تبیین و ذکر نکاتی ذیل هر یک از سه روش مذکور، رسالت این نوشتار خواهد بود.

---------------------------------------------------------------------

*سیده فرشته مظفری: طلبه سطح سه مؤسسه علمی- تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام مشهد.

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

موضوع مقالۀ پیش‌رو مقایسۀ آموزه‌های اخلاقی قرآن و کتاب مقدّس در حوزۀ خانواده است که با نگرشی تطبیقی به بیان اهمّ آموزه‌های اخلاقیِ این دو کتاب در حوزۀ خانواده می‌پردازد.

در این پژوهش ابتدا دیدگاه قرآن و کتاب مقدّس در مورد اصل ازدواج مطرح شده، سپس روابط متقابل همسران بیان می‌گردد و سرانجام به اخلاق جنسی که از مشترکات دو کتاب به شمار می‌آید، اشاره شده است. در بخش دوم وظایف فرزندان در قبال والدین در قرآن و کتاب مقدّس بیان گردیده و در نهایت به اوّلویت حقّ مادر که از مختصّات اخلاق قرآنی است، اشاره شده. این نوشتار تلاش شده در عین واقع‌بینانه بودن مقایسه، عمق و وسعت نگرش آیات قرآنی از نظر دور نماند. در خاتمه نیز نکاتی ذکر می‌شود که از مجموع آن‌ها به خوبی می‌توان دریافت که آموزه‌های اخلاقی کتاب مقدّس که به یقین ریشۀ الهی دارد، با وجود زیبایی از گستردگی و شفافیّت آموزه‌های قرآنی برخوردار نیست. علاوه بر این که تحریفات واقع در آن موجب خلط موضوعات ارزشی و ضدّ ارزشی شده؛ این در حالی است که تعالیم قرآنی از توسعه، اکمال، ضابطه‌مندی و ظرفیت عظیمی برخوردار است که می‌تواند انسان را به سعادت دنیا و آخرت برساند.

---------------------------------------------------------------------

*زهرا موسوی خراسانی: مدرس حوزه مؤسسه علمی- تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام مشهد.

 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقالات مرتبط
 • فایل مقاله

چکیده

خانواده در سرنوشت و سعادت هر جامعه‌ای به عنوان مهم‌ترین منشأ شکل‌گیری جامعه، نقش بسزایی دارد تا بدان جا که سعادت و سلامت جامعه با سعادت و سلامت خانواده گره‌خورده است. از این رو اسلام به این نهاد توجّه ویژه‌ای داشته است و برای خانواده در مراحل مختلف رهنمون‌هایی را بیان نموده است تا به رشد و کمال واقعی دست یابد. دین که به همه‌ نیازهای خانواده در جهت رسیدن به رشد و شکوفایی توجّه داشته است به تربیت اعضای خانواده توجّه ویژه دارد و از آن جهت که دین به هر موضوعی جامعه‌نگر است به تمامی ابعاد تربیت توجّه دارد و از آن‌رو که تربیت جنسی زیربنایی‌ترین نوع تربیت است، بدان عنایت ویژه‌ای داشته است. میل به تربیت جنسی که در نگاه اندیشمندان و صاحب‌نظران اجتماع سابقه‌ای طولانی دارد در دین اسلام مورد اهتمام ویژه‌ای قرار گرفته است و با تأکید فراوان نسبت به این نوع تربیت، راهکارهایی بیان شده است؛ امّا با وجود این در جوامع اسلامی این بخش از تربیت مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

این پژوهش به دنبال این است که با تبیین جایگاه خانواده در سلامت جامعه به گوشه‌هایی از اهتمام قرآن و روایات به تربیت جنسی اشاره نماید و بی‌شک تبیین مبانی و اصول این نوع تربیت متناسب با جامعه نیازمند پژوهش‌هایی مفصّل و شایسته است.

---------------------------------------------------------------------

*هادی زینی ملک آباد: دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران.

**ولی الله نقی پور: هیأت علمی دانشگاه قم و استاد مدعو دانشگاه تربیت مدرس تهران.

دی ان ان