X

 بررسی تطبیقی دیدگاه نصر حامد ابوزید و علّامه طباطبایی درباره تأویل و نسبت آن با مبانی هرمنوتیک در تفسیر


دی ان ان